Ενότητα 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών, Κεφάλαιο 2.1. Πρόβλημα, Παράγραφοι 2.1.1, 2.1.2 & 2.1.3

Οι παράγραφοι 2.1.1 Η έννοια του προβλήματος, 2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων (Επιλύσιμα, μη επιλύσιμα και ανοικτά προβλήματα) και 2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα του κεφαλαίου 2.1, έχουν προσδιοριστεί από το πρόγραμμα σπουδών να δουλευτούν στην τάξη για μία διδακτική περίοδο.

Μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο μαθήματος και μία πρόταση διδασκαλίας για τη συγκεκριμένη διδακτική περίοδο. Μπορείτε ελεύθερα να το χρησιμοποιήσετε ή να το τροποποιήσετε για την διδασκαλία σας.

Σχέδιο μαθήματος

Καλή συνέχεια!

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Ενότητα 2 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s