Οδηγίες διδασκαλίας 2016-2017 για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δημοσιεύτηκαν μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 35/2016 του Δ.Σ.) οι επισυναπτόμενες οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα.

Οδηγίες

Posted in ΑΕΠΥ, Οδηγίες | Tagged , | Leave a comment

Πίνακες 1η Διδακτική Ώρα

Τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα έγινε μία παρουσίαση των πινάκων (μονοδιάστατων). Έγινε επίσης αναφορά σε μερικές συνηθισμένες επεξεργασίες πινάκων όπως:

  • Άθροισμα / Μέσος όρος στοιχείων πίνακα
  • Μέγιστο στοιχείο πίνακα
  • Σειριακή αναζήτηση (στοιχείων με συγκεκριμένη ιδιότητα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται στον πίνακα πολλές φορές)

Παρουσίαση

 

Δόθηκε επίσης στους μαθητές προς επεξεργασία το 6ο φύλλο εργασίας

Φύλλο Εργασίας

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Για 6η Διδακτική Ώρα

Στην 6η διδακτική ώρα παρουσιάστηκε η εντολή Για.

2.2.7.4_Επανάληψη05

Δόθηκε στους μαθητές προς επεξεργασία το 5ο φύλλο εργασίας.

5o Φύλλο Εργασίας

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Όσο – Εντολή Μέχρις_ότου 4η και 5η Διδακτική Ώρα

Στην 4η διδακτική ώρα επιλύθηκαν οι δραστηριότητες του 3ου φύλλου εργασίας.

3o Λύσεις

Στην 5η διδακτική ώρα επιλύθηκε η άσκηση 34 του σχολικού βιβλίου και η παρουσιάστηκε η εντολή Μέχρι_ότου.

2.2.7.4_Επανάληψη04

Δόθηκε στους μαθητές προς επεξεργασία το 4ο φύλλο εργασίας.

4o Φύλλο Εργασίας

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Όσο 2η και 3η Διδακτική Ώρα

Παρουσιάση 2η Διδακτική Ώρα

3o Φύλλο Εργασίας

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Όσο

Επανάληψη – Εντολή Όσο

Παρουσίαση 1ης Διδακτικής Ώρας

Η δημιουργία των σχετικών παρουσιάσεων για τη δομή επανάληψης γίνεται με βάση τα παραδείγματα του σχολικού βιβλίου και της διδακτικής πρότασης που αναρτήθηκε πέρυσι στον ιστότοπο.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πολλαπλή Επιλογή – Εμφωλευμένες Επιλογές

Πολλαπλή Επιλογή – Εμφωλευμένες Επιλογές

Παρουσίαση

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ωριαία Γραπτή Δοκιμασία

Ωριαία γραπτή δοκιμασία με ύλη από την απλή και σύνθετη επιλογή. Τα θέματα Β και Δ προέρχονται από την τράπεζα θεμάτων. Στις εκφωνήσεις του Β και Δ θέματος έγινε κάποια επεξεργασία όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Ωριαία Γραπτή Δοκιμασία

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Διαγράμμα Ροής στη Δομή Ακολουθίας – Απλή και Σύνθετη Επιλογή

Διάγραμμα Ροής στη Δομή Ακολουθίας

2.2.7.1_Διάγραμμα Ροής

Δομή Επιλογής
Απλή Επιλογή
Σύνθετη Επιλογή

2.2.7.2 Απλή – Σύνθετη

2ο Φύλλο Εργασίας

2o Φύλλο Εργασίας

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Υλικό παρουσίασης της παραγράφου 2.2.7 και 2.2.7.1 2η διδακτική ώρα

Εντολή Εκχώρησης, Εντολές Εισόδου/Εξόδου, Δομή Ακολουθίας

Παρουσίαση 2.2.7 2.2.7.1

Σχόλια ευπρόσδευκτα

Posted in Uncategorized | Leave a comment